AUDYT

Jesteśmy podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych jednostek, wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 68.

Realizujemy badania sprawozdań finansowych (jednostkowych, skonsolidowanych, łącznych) – dla wszystkich podmiotów, których sprawozdania finansowe powinny być zaudytowane przez biegłego rewidenta, czy to z uwagi na wymogi przepisów prawa; czy też z uwagi na wymogi właścicielskie bądź kontraktowe. Realizujemy także:

  • Przeglądy śródroczne;

  • Badania sprawozdań założycieli spółek akcyjnych dotyczące wkładów niepieniężnych oraz badania wycen tych wkładów, badania z zakresu rachunkowości i działalności podmiotów gospodarczych;

  • Badania planów przekształceń, podziałów i połączeń jednostek gospodarczych;

  • Badania realizacji projektów finansowanych przez UE;

  • Audyty wykorzystania środków na naukę (w odniesieniu do projektów i jednostek);

  • Badania elementów sprawozdań finansowych w oparciu o uzgodnione procedury badawcze.

 

Prowadzimy badania sprawozdań/ informacji finansowych sporządzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości lub zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości / Sprawozdawczości Finansowej. Nasze badania przeprowadzamy zgodnie z:

  • Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej,

  • Standardami zawodowymi określonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.