MSSF

Naszą podstawową kompetencją jest umiejętność praktycznego stosowania zasad rachunkowości oraz jej wykorzystywania jako narzędzia wspierającego procesy decyzyjne naszych KLIENTÓW.

 

W szczególności nasze usługi są w tym zakresie nakierowane na wsparcie KLIENTÓW w zakresie m.in.:

 • Doradztwa dotyczącego ujmowania transakcji według polskich zasad rachunkowości oraz MSSF/ MSR;

 • Doradztwa z zakresie wdrażania zasad rachunkowości w oparciu o MSSF/ MSR i przygotowywania sprawozdań finansowych według MSSF/ MSR po raz pierwszy;

 • Opracowywania testów trwałej utraty wartości aktywów;

 • Opracowywania założeń oraz wdrożenie zasad rachunkowości zabezpieczeń;

 • Przygotowywania projektów planów kont oraz zasad polityki rachunkowości;

 • Sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych.

 

Nasi KLIENCI w zakresie doradztwa rachunkowego to firmy, które potrzebują pomocy w zakresie skomplikowanych kwestii związanych z raportowaniem zgodnie z MSSF, w szczególności z obszarze połączeń jednostek i konsolidacji, wycen (w szczególności instrumentów finansowych), szacowaniem utraty wartości, programami płatności w formie akcji, naliczaniem podatku odroczonego, odpowiednimi ujawnieniami w sprawozdaniach finansowych.

 

Nasi KLIENCI uzyskują wsparcie w postaci konkretnych rozwiązań przygotowanych pod ich potrzeby
– modeli utraty wartości lub wycen, arkuszy konsolidacyjnych lub opinii w zakresie ujmowania nabytych aktywów lub zobowiązań oraz wzory not do sprawozdań finansowych.

 

Świadczymy również usługi stałego doradztwa rachunkowego i księgowego dla KLIENTÓW regularnie napotykających problemy z księgowaniem skomplikowanych transakcji lub ich raportowaniem.

Doświadczenie:

 • Stałe doradztwo od 2013 r. - Bioton SA

 • Stałe doradztwo od 2012 r. - Trakcja SA

 • Stałe doradztwo od 2017 r. - Pfleiderer SA

 • Liczne projekty doradcze, w tym w zakresie stosowania wyłączenia tzw. „own use exemption” w terminowych kontraktach na zakup energii oraz rachunkowości zabezpieczeń - DUON SA

 • Doradztwo w zakresie stosowania zasad US GAAP dla instrumentów pochodnych rozliczanych przez kapitał - Citibank Plc – Centrum Usług Wspólnych

 • Liczne projekty doradcze w zakresie MSSF - MCI SA

 • Wdrożenie polityki rachunkowości zabezpieczeń - PERN SA

 • Liczne projekty doradcze w zakresie rachunkowości leasingu według MSSF - DeLage Landen SA

 • Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF - Hyperion SA

 • Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF - MNI SA

 • Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF - Lark.pl SA

 • Liczne projekty w zakresie ustalania zasad rachunkowości dla spółek z portfela funduszu - Innova Capital SA

 • Liczne projekty z zakresu stosowania polityki rachunkowości - DAS Najlepsze z Polski SA

 • Wdrożenie elementu klasyfikacji umów pożyczek zgodnie z MSSF 9 - Firma pożyczkowa

 • Przygotowanie sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF oraz wdrożenie MSSF 9 i MSSF 15 - KazakhAtom

 • Określenie sposobu księgowania transakcji sekurytyzacji wierzytelności leasingowych - Grupa bankowo-leasingowa

 • Stworzenie modelu wynagradzania zarządu w opcjach na akcje zgodnie z MSSF 2 - Spółka giełdowa