MSSF I KONSOLIDACJA

MSSF

Naszą podstawową kompetencją jest umiejętność praktycznego stosowania zasad rachunkowości oraz jej wykorzystywania jako narzędzia wspierającego procesy decyzyjne naszych Klientów.

 

W szczególności nasze usługi są w tym zakresie nakierowane na wsparcie Klientów w zakresie m.in.:

 • Doradztwa dotyczącego ujmowania transakcji według polskich zasad rachunkowości oraz MSSF/ MSR;

 • Doradztwa z zakresie wdrażania zasad rachunkowości w oparciu o MSSF/ MSR i przygotowywania sprawozdań finansowych według MSSF/ MSR po raz pierwszy;

 • Opracowywania testów trwałej utraty wartości aktywów;

 • Opracowywania założeń oraz wdrożenie zasad rachunkowości zabezpieczeń;

 • Przygotowywania projektów planów kont oraz zasad polityki rachunkowości;

 • Sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych.

 

Nasi Klienci w zakresie doradztwa rachunkowego to firmy, które potrzebują pomocy w zakresie skomplikowanych kwestii związanych z raportowaniem zgodnie z MSSF, w szczególności z obszarze połączeń jednostek i konsolidacji, wycen (w szczególności instrumentów finansowych), szacowaniem utraty wartości, programami płatności w formie akcji, naliczaniem podatku odroczonego, odpowiednimi ujawnieniami w sprawozdaniach finansowych.

 

Nasi Klienci uzyskują wsparcie w postaci konkretnych rozwiązań przygotowanych pod ich potrzeby
– modeli utraty wartości lub wycen, arkuszy konsolidacyjnych lub opinii w zakresie ujmowania nabytych aktywów lub zobowiązań oraz wzory not do sprawozdań finansowych.

 

Świadczymy również usługi stałego doradztwa rachunkowego i księgowego dla Klientów regularnie napotykających problemy z księgowaniem skomplikowanych transakcji lub ich raportowaniem.

Doświadczenie:

 • Stałe doradztwo od 2013 r. - Bioton SA

 • Stałe doradztwo od 2012 r. - Trakcja SA

 • Stałe doradztwo od 2017 r. - Pfleiderer SA

 • Liczne projekty doradcze, w tym w zakresie stosowania wyłączenia tzw. „own use exemption” w terminowych kontraktach na zakup energii oraz rachunkowości zabezpieczeń - DUON SA

 • Doradztwo w zakresie stosowania zasad US GAAP dla instrumentów pochodnych rozliczanych przez kapitał - Citibank Plc – Centrum Usług Wspólnych

 • Liczne projekty doradcze w zakresie MSSF - MCI SA

 • Wdrożenie polityki rachunkowości zabezpieczeń - PERN SA

 • Liczne projekty doradcze w zakresie rachunkowości leasingu według MSSF - DeLage Landen SA

 • Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF - Hyperion SA

 • Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF - MNI SA

 • Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF - Lark.pl SA

 • Liczne projekty w zakresie ustalania zasad rachunkowości dla spółek z portfela funduszu - Innova Capital SA

 • Liczne projekty z zakresu stosowania polityki rachunkowości - DAS Najlepsze z Polski SA

 • Wdrożenie elementu klasyfikacji umów pożyczek zgodnie z MSSF 9 - Firma pożyczkowa

 • Przygotowanie sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF oraz wdrożenie MSSF 9 i MSSF 15 - KazakhAtom

 • Określenie sposobu księgowania transakcji sekurytyzacji wierzytelności leasingowych - Grupa bankowo-leasingowa

 • Stworzenie modelu wynagradzania zarządu w opcjach na akcje zgodnie z MSSF 2 - Spółka giełdowa

KONSOLIDACJA I ROZLICZANIE POŁĄCZEŃ JEDNOSTEK

 • Grupy kapitałowe są zobowiązane do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych

 • Spółki notowane na giełdzie dokonują tego procesu kwartalnie

 • Konsolidacja wymaga stworzenia i utrzymywania poprawnego, wieloletniego arkusza konsolidacyjnego

 • W większych grupach konieczne jest wprowadzenie pakietów konsolidacyjnych dla spółek

 • MSSF 3 wymaga alokacji ceny nabycia i wyliczenia wartości firmy na podstawie wartości godziwych przejętych aktywów i zobowiązań

 

Konsolidacja oraz alokacja ceny nabycia są procesami skomplikowanymi merytorycznie i wymagającymi znacznych zasobów. Dzięki zaangażowaniu Ground Frost klienci nie muszą troszczyć się o prawidłowość wykonania i czasochłonność tych zadań. A co najważniejsze – pracujemy tak blisko z klientem, jakby nasz zespół stawał się częścią zespołu klienta.

Alokacja ceny nabycia

Zgodnie z MSSF 3 (i Ustawą o rachunkowości) jednostki, przejmując kontrolę nad inną jednostką, muszą określić wartości godziwe nabywanych identyfikowalnych aktywów i zobowiązań oraz wyliczyć wartość firmy. Dokonanie tych czynności jest skomplikowane i wymaga specjalistycznej wiedzy.

Dzięki doświadczeniu w zakresie wycen i modelowania GF identyfikuje nabyte aktywa i zobowiązania i wycenia je do wartości godziwej. GF określa również wartość godziwą przekazanej zapłaty (istotne w przypadku płatności warunkowych) i wskazuje wartość firmy.

Stworzenie arkusza konsolidacyjnego

Arkusz konsolidacyjny (w pliku Excel lub w systemie do konsolidacji) musi zawierać wszystkie korekty niezbędne do sporządzenia sprawozdania zgodnego z MSSF. Arkusz taki musi dodatkowo być czytelny i audytowalny.

GF tworzy arkusze konsolidacyjne dla wielu skomplikowanych i wielopoziomowych grup w Polsce i poza Polską. Nasze doświadczenie łączy się z dogłębną znajomością MSSF.

Utrzymywanie arkusza konsolidacyjnego

Korekty wprowadzane do arkusza w kolejnych latach muszą być wewnętrznie spójne oraz uwzględniać zmieniające się wartości korekt z dnia nabycia i wzajemne eliminacje sald i transakcji kapitałowych.

Powierzenie konsolidacji GF gwarantuje utrzymywanie w porządku i konsekwencji korekt pomiędzy latami, a także stopniowe usuwanie z bilansu korekt już skonsumowanych.

Ujmowanie skomplikowanych transakcji w sprawozdaniu skonsolidowanym

Szereg transakcji powoduje szczególne trudności w konsolidacji:

 • Nabycia/sprzedaże jednostek

 • Zmiany udziałów w jednostkach

 • Spin-offy

 • MSSF 2

 • Reorganizacje grup

Ujęcie tych transakcji w arkuszu, rozliczenie ich oraz ujęcie w sprawozdaniu finansowym wymaga dogłębnej znajomości zasad MSSF.

GF posiada wieloletnie doświadczenie w rozliczaniu najbardziej skomplikowanych transakcji kapitałowych dla spółek giełdowych. Wyniki naszych prac są audytowane przez największe oraz najbardziej renomowane kancelarie i przechodzą audyty bez uwag. Jesteśmy jednym z niewielu podmiotów, które są w stanie tak klasyfikować, jak i wyceniać płatności w formie akcji zgodnie z MSSF.

Tworzenie i egzekwowanie pakietów konsolidacyjnych

W przypadku większych grup kapitałowych pozyskanie wszystkich informacji niezbędnych do konsolidacji wymaga stworzenia pakietów konsolidacyjnych. Następnie konieczne jest wyegzekwowanie prawidłowego wypełnienia i terminowego dostarczenia pakietów do osób konsolidujących.

Posiadamy doświadczenie w tworzeniu pakietów konsolidacyjnych, a także w zarządzaniu procesem ich wysyłki oraz uzyskiwania zwrotów.

Przygotowywanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Poza samą konsolidacją bilansu i rachunku wyników, grupy kapitałowe muszą sporządzić informację dodatkową, która jest różna od sumy informacji jednostkowych ze względu na:

 • Różne wymagane ujawnienia

 • Dokonane eliminacje

 • Różny poziom istotności
   

Z tego względu sporządzenie skonsolidowanych not jest dodatkową komplikacją dla jednostek.

Standardowo doradzamy klientom w tworzeniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych, a także przejmujemy od nich ten proces. Mamy doświadczenie w tworzeniu ujawnień do skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz w komunikacji z klientami w celu wypełnienia not wymagających wkładu zarządu klienta.