WYCENY I BUDOWANIE
MODELI FINANSOWYCH

Wyceny to jedna z naszych kluczowych kompetencji. Wyceny niezbędne są w procesach nabywania jednostek i reorganizacji grup lub spółek. Model finansowy jest niezbędny dla skutecznej analizy zasadności nowych inwestycji lub pozyskania finansowania.

 • Wyceny są niezbędne dla przedsiębiorstw w związku z:
   

  • Nabyciem lub sprzedażą innej jednostki;

  • Reorganizacją w ramach grupy w celu zawarcia transakcji po wartościach rynkowych;

  • Dokumentacją cen transferowych

  • Ujmowaniem niektórych aktywów i zobowiązań w wartości godziwej zgodnie z MSSF.
    

 • Modele finansowe są wykorzystywane przez naszych klientów w celu:
   

  • Oceny rentowności planowanych inwestycji

  • Pozyskania finansowania

  • Uzyskania wiarygodnego narzędzia elastycznego budżetowania i planowania działalności.

Ground Frost specjalizuje się w modelowaniu finansowym i wycenach. Od początku działalności wyceniliśmy setki podmiotów, systemów informatycznych, marek czy instrumentów finansowych. Nasze wyceny spełniają definicję wartości godziwej zgodnie z MSSF 13, a do ich sporządzenia wykorzystujemy maksymalną dostępną ilość danych rynkowych.

Wyceniamy:
 

 • Przedsiębiorstwa;

 • Zorganizowane części przedsiębiorstw;

 • Wartości niematerialne;

 • Systemy informatyczne;

 • Instrumenty finansowe;

 • Pożyczki;

 • Płatności w formie akcji.

Dane wejściowe:
 

 • Bazujemy na danych rynkowych w takim zakresie, w jakim jest to możliwe;

 • Korzystamy z dostępu do terminali i serwisów oferujących bieżące dane rynkowe niezbędne do wycen;

Metody wyceny – każdej z wycen dokonujemy kilkoma wybranymi metodami, aby ja maksymalnie zobiektywizować. Wykorzystujemy:
 

 • Metody kosztowe (głównie do wycen przedsiębiorstw typu start-up, systemów informatycznych i niektórych wartości niematerialnych);

 • Metodę skorygowanych aktywów netto (dla przedsiębiorstw opartych o niewiele znaczących składników aktywów – np. nieruchomości);

 • Metodę porównawczą (dla przedsiębiorstw i niektórych instrumentów finansowych);

 • Metodę dochodową (dla niektórych wartości niematerialnych, niektórych instrumentów finansowych i przedsiębiorstw) realizowaną przez modele:

  • NPV – net present value;

  • APV – adjusted present value;

  • Opcje rzeczywiste.

Nasze modele finansowe obejmują:
 

 • Rentowność projektów inwestycyjnych;

 • Modele transakcyjne modelujące sposób działania przedsiębiorstwa przed jego nabyciem;

 • Testy na utratę wartości zgodnie z MSR 36;

 • Modelowanie przedsiębiorstwa jako całości w celu:

  • Stworzenia racjonalnych prognoz finansowych;

  • Wprowadzenia efektywnego systemu elastycznego budżetowania.

Nasze modele finansowe są:
 

 • Sparametryzowane, co umożliwia dokonywanie w nich łatwych zmian;

 • Dostępne dla klienta w pliku Excel;

 • Czytelne i audytowalne.

Wspieramy naszych klientów w przygotowaniu wycen zarówno na potrzeby sprawozdawczości finansowej, jak i na potrzeby wsparcia decyzji biznesowych, np. przy transakcjach przejęć bądź podziałów firm.

Nasze wyceny są zawsze w pełni udokumentowane i prezentują wszystkie założenia przyjęte w trakcie wyceny. Założenia są zawsze potwierdzane z naszymi Klientami.

Dokonując wycen korzystamy z posiadanego przez nas bieżącego dostępu do światowych serwisów finansowych, dzięki czemu klienci mają pewność, że wyceny te bazują na najświeższych danych rynkowych, podobnie jak u naszych o wiele droższych konkurentów.

Często jesteśmy również zatrudniani do ocenienia wycen sporządzonych przez inne podmioty, w celu przedstawienia argumentów w przypadku sporu o wartość wyceny.

Doświadczenie:

 • Wycena mieszkań na sprzedaż w apartamentowcu

 • Wycena firmy świadczącej usługi medyczne w związku z jej sprzedażą i restrukturyzacją podatkową

 • Stworzenie modelu finansowego instytucji finansowej w formie wkładu do biznes planu planowanej działalności

 • Przygotowanie wyceny posiadanej przez spółkę wartości niematerialnej w postaci wytworzonego oprogramowania na sprzedaż

 • Wycena spółki na rzecz akcjonariuszy w związku z restrukturyzacją podatkową grupy

 • Przygotowanie testów na utratę wartości zgodnie z MSSF przed badaniem sprawozdania finansowego Spółki

 • Przygotowanie wycen spółek posiadających nieruchomości na sprzedaż w związku z wzajemnymi rozliczeniami właścicieli oraz restrukturyzacją podatkową

 • Alokacja ceny nabycia w przejęciu przedsiębiorstwa

 • Wycena portfeli pożyczek do wartości godziwej w celach transakcyjnych

 • Model finansowy funkcjonowania zagranicznego przedsiębiorstwa tej samej branży, dla celów wyceny przed potencjalnym przejęciem [projekt 1]

 • Model finansowy funkcjonowania zagranicznego przedsiębiorstwa tej samej branży, dla celów wyceny przed potencjalnym przejęciem [projekt 2]

 • Biznes plan i model finansowy nowego obszaru działalności (start-up) w celu oceny zasadności projektu

 • Budowa modelu finansowego funkcjonowania farmy wiatrowej dla celów wyceny

 • Budowa modelu finansowego sieci aptek dla celów weryfikacji zasadności inwestycji

 • Budowa modelu finansowego działalności firmy IT dla celów wyceny w związku z dyskusją wspólników

 • Budowa modelu finansowego pralni przemysłowej jako element biznes planu do planu restrukturyzacji

 • Budowa modelu finansowego dla celów wyceny projektu budowy elektrowni

 • Budowa modelu finansowego dla celów wyceny nabywanej firmy leasingowej

 • Biznes plan i model finansowy nowego obszaru działalności przed jej nabyciem

 • Przygotowanie biznes planu działalności w zakresie handlu detalicznego żywnością i FMCG

 • Weryfikacja przygotowanego wewnętrznie biznes planu i modelu finansowego funkcjonowania znaczącej inwestycji infrastrukturalnej.

 • Budowa modelu finansowego i biznes planu sieci szkół popołudniowych dla dzieci, w celu umożliwienia właścicielom podejmowania decyzji w zakresie dalszego rozwoju sieci.

 • Zbudowanie modelu finansowego, biznes planu oraz wycena projektu budowy sieci aptek.

 • Wycena udziałów w spółce zależnej w związku z jej sprzedażą

 • Wycena udziałów w spółce zależnej w związku z określeniem ceny dla umorzenia udziałów

 • Wycena marki dla celów podatkowych

 • Wycena przedsiębiorstwa – sieci sprzedaży detalicznej FMCG dla celów przekształcenia